نکته های پر معنی

  • اگر توانستی حسادت را در وجود خودت از بین ببری و دیگران را با

            دید واقعی بنگری در زندگی به آرامشی دست خواهی یافت که با

        هیچ ثروتی بر روی زمین نمی‏شود آنر خرید

 

  • غرور و تکبر زائیده بی ایمانی است ، کسی که خدا را به معنی

        واقعی می‏شناسد فروتنی را اختیار می‏نماید

 

  • اهداف روشن و خداپسندانه باعث پیشرفت ما در زندگی

        می‏گردد

 

/ 0 نظر / 30 بازدید