گوش های آب گرفته

امروز اخبار فاجعه خونین غزه که شنیدن و دیدن آن دل هر انسان دردمندی را میآزارد

دیدم و شنیدم آنگاه کمی به فکر فرو رفتم که اگر جایگاه مردم غزه و اسراییل عوض

 می شد کشورهای حامی اسراییل چه واکنشی را از خود بروز می دادند؟

پس چه عاملی میتواند برای مسلمانان و آزادیخواهان دنیا وجود داشته باشد که در

مقابل این ستم سکوت پیشه کرده اند؟

آیا جز این میتوان تصور نمود که گوش ها قدرت شنیدن ندارندو آب گرفته اند؟

/ 1 نظر / 30 بازدید